Ultima ora

Viata lumii

Stiri

Evenimente

Cauta in revista

Anima Sana – intervenție artistică în mediul de sănătate
Echipa I love Bucharest realizeaza in aceasta perioada (septembrie-noiembrie 2012) un proiect cultural care integreaza artele vizuale in mediul institut ional de sanatate din Romania.

Anima Sana 2012 este o prima edit ie a unei serii de interventii artistice anuale cu lucrari de arta site-speci fic in spitale din capitala. Proiectul realizeaza o intervent ie artistica in spatiul a doua sali de asteptare si al unui culoar de acces in cabinetele medicilor din cladirea Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Alfred Rusescu”, cu lucrari create de tineri artisti vizuali, pe teme din domeniul medical.

Inspirate de speci ficul spaț iului si al bene ciarilor sai (pacien ți, însoț itori, cadre medicale) lucrările de artă sunt acum în proces de elaborare și vor inserate în spa țiul de intervenț ie la începutul lunii noiembrie.

Artistii proiectului, membri si colaboratori ai echipei I love Bucharest, sunt: Irina Abaza, Mihai Balko, Oana Buzoianu, Mihaela Ciustea, Aneli Munteanu, Mara Patriche, Gabriela Rusu si Cristina Taras.

Anima Sana integreaza artele vizuale în mediul instituț ional de sanatate din Bucuresti, exploreaza si dezvolta relaț ia dintre arta si sanatate si arta si spa țiul public în care aceasta este integrata.

Proiectul activeaza un potenț ial cultural important, reinventeaza spa țiul de interven ție si contribuie la îmbunata țirea factorilor fizici, psihici, sociali si estetici într-un spaț iu de sanatate.

În acelasi timp, mediul medical devine mediu de promovare a artistilor si artei românesti contemporane.

Anima Sana 2012 este organizat de Asocia ția din Pod în cadrul programului I love Bucharest, cu sprijinul partenerilor: IOMC “Alfred Rusescu”, Asociaț ia “Gaspar, Baltasar & Melchior”, Konica Minolta, BeWhere!, IGLOO Media, modernism.ro, orasulm.eu, RFI Romania.

Proiect cultural finanțat de Administraț ia Fondului Cultural Na țional. Proiect experimental în aceasta prima edi ție, care propune o metoda creativa cu beneficii culturale,sociale si chiar economice, Anima Sana poate constitui baza pentru alte ini țiative de gen si pentru acțiuni de advocacy în favoarea iniț ierii unei politici publice locale si naț ionale care sa reglementeze un cadru de încurajare a patrunderii artei în mediile de sanatate si tratament si în acelasi timp de sprijinire a artistilor si crea ției artistice, practica deja tradi ționala în alte țari europene si din lume.

Artele au o importan a cruciala în inducerea unor schimbari pozitive fizice si psihologice în rezultatul clinic, în reducerea consumului de medicamente, în scurtarea numarului de zile de spitalizare, în îmbunata țirea abilitaț ilor observaț ionale ale profesionistilor din sanatate si cresterea satisfacț iei profesionale, în dezvoltarea unei empatii mai profunde între cadrele medicale si pacienț i si însoțitori. Incluzând valen țele sale educative, ca în acest proiect, artele contribuie la sentimentul de siguranț a si control al pacien ților în relaț ie cu mediile de sanatate.

Artele contribuie la dezvoltarea unor medii sustenabile de tratament, în care pacienți, însoț itori, cadre medicale se susț in reciproc si sunt sus inu i de prezen ța si valen țele artei.


www.cafegradiva.ro

Niciun comentariu

Trimiteți un comentariu

Comentaţi la obiect, arătându-le preopinenţilor curtoazie şi respect. Nu sunt publicate comentariile injurioase, calomnioase şi de trolling. Ironia e admisă ca spirit, nu ca gratuitate. Semnătura e utilă şi un semn apreciat de politeţe.

Atentie, se interpreteaza!